Biuro Obsługi Placówek - PSONI - Koło w Tarnowie

Zakres obowiązków dyrektora BOP

włącz . Opublikowano w Biuro Obsługi Placówek.

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Biura Obsługi Placówek
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
– Koło w Tarnowie.

Uchwała nr 17 z dnia 28 listopada 2011

ZAKRES
OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA
BIURA OBSŁUGI PLACÓWEK

Dyrektor Biura Obsługi Placówek sprawuje funkcje wykonawcze i nadzorcze za Zarząd Koła, jako podmiotu prowadzącego placówki, któremu bezpośrednio podlega.

Do obowiązku Dyrektora należy kierowanie całokształtem działalności Biura pomiędzy posiedzeniami Zarządu, a w szczególności:

 1. Organizacja pracy Biura i obsługa placówek w zakresie wynikającym z §3 Uchwały Nr 73 Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia 24 stycznia 2003.
 2. Uzgodnienie z kierownikami placówek i głównym księgowym Koła rocznych planów rzeczowej i finansowej działalności placówek i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Koła.
 3. Koordynowanie i nadzorowanie:
  1. Terminowości rozliczeń z otrzymanych subwencji i dotacji na działalność placówek zgodnie z wymogami ustalonymi przez ZG PSOUU i podmioty dotujące;
  2. Terminowe opracowania;
   • Wniosków o środki finansowe na poszczególne rodzaje działalności statutowej,
   • Sprawozdawczości i wszelkich wymaganych odrębnymi przepisami rozliczeń;
  3. Prowadzonych remontów, konserwacji i inwestycji;
  4. Prawidłowego gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym;
  5. Spraw kadrowych zakresie kompletności i zgodności dokumentacji personalnej z wymogami prawa pracy i Regulaminu Pracy i Zatrudniania Pracowników PSOUU;
  6. Gospodarki materiałowej
 4. Inicjowanie i nadzór nad prawidłową organizacją turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych , imprez okazjonalnych i cyklicznych.
 5. Nadzór nad tworzeniem nowych form działalności (opracowanie wniosków do ZG PSOUU, PFRON, Wojewody, Marszałka, Zarządu Miasta, Zarządu Gminy)
 6. Przygotowanie i przedstawienie Zarządowi Koła na bieżąco materiałów, wniosków, opinii wynikających z bieżącego kierowania Biurem Obsługi Placówek, a zastrzeżonych do kolegialnych decyzji Zarządu Koła.
 7. Nadzór nad prowadzoną ewidencja osób z upośledzeniem umysłowym objętych działalności statutową.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników PSOUU oraz Kodeksu Pracy.
 9. Przedkładanie Zarządu Koła wniosków premiowych dotyczących pracowników Biura Obsługi Placówek oraz osób kierowniczych i samodzielnych stanowisk – na Zarząd Koła.
 10. Przedkładanie wniosków o awanse, upomnienia i kary regulaminowe Zarządowi Koła wobec pracowników Biura oraz osób na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach.
 11. Przedkładanie Zarządowi Koła do zatwierdzenia planu urlopów i przestrzeganie terminów ich wykorzystania.
 12. Przedkładanie do decyzji Zarządu Koła wniosków o uruchomienie ZFŚS.
 13. Zarządzanie, na wniosek głównego księgowego Koła, inwentaryzacji majątku ruchomego i nieruchomego Koła w terminach określonych odrębnymi przepisami oraz nadzór nad zgodnością inwentarza ze stanem księgowym.
 14. Współdziałanie z kierownikami placówek w zakresie:
  • Przestrzegania praw i obowiązków pracowników oraz praw i obowiązków pracodawcy w szczególności dotyczących:
   • Bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
   • Przestrzegania dyscypliny i czasu pracy, przepisów P-Poż, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy itp.
   • Przestrzeganie dyscypliny finansowej,
   • Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej,
   • Kształtowania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających z Regulaminu Pracy i wynagradzania pracowników PSOUU oraz ZFŚS
   • Prawidłowego postępowania z aktami służbowymi;
  • Realizacji zadań przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy;
  • Wykonywanie uchwał organów Koła;
  • Przestrzegania w Kole ogólnie obowiązujących przepisów oraz postanowień Statutu, regulaminów i instrukcji wewnętrznych.
 15. Wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd Koła
 16. Przygotowywanie i przedkładanie Zarządowi Koła materiałów i dokumentów wynikających z planu pracy Biura Obsługi Placówek
 17. Nadzór nad pracami Biura Obsługi Placówek oraz składanie Zarządowi Koła sprawozda z wykonanych zadań.
 18. Analizowanie sprawności funkcjonowania przyjętych w Kole rozwiązań organizacyjnych, przygotowywanie wniosków w zakresie doskonalenia organizacji pracy.

Dyrektor odpowiada za:

 1. Właściwą organizację i dyscyplinę pracy.
 2. Realizację zadań organizacyjnych i rzeczowych, a wynikających z ustaleń Zarządu Koła
 3. Wdrażania zaleceń pokontrolnych i nadzór nad wykonaniem zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

Dyrektor nie odpowiada za:

 • merytoryczną działalność placówek Koła.

Tags: Biuro Obsługi Placówek BOP

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random