Pracownie

włącz . Opublikowano w Warsztat Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Pracownia Aktywności Twórczej

instruktor terapii zajęciowej: Małgorzata Sałahub

Pracownia realizuje założenia terapii przez sztukę. Umożliwia rozwijanie wrażliwości estetycznej, przygotowuje do odbioru sztuki. Rozwija wyobraźnię, zdolności plastyczno-techniczne, stymuluje rozwój psychoruchowy i sprawności manualne.

W ramach terapii uczestnicy:

 • poznają i utrwalają techniki plastyczne, korzystają z różnych materiałów i narzędzi: malują farbami na płótnie, drewnie, szkle, utrwalają technikę tkactwa podstawowego,
 • poznają i utrwalają techniki plastyczne, korzystają z różnych materiałów i narzędzi: malują farbami na płótnie, drewnie, szkle, utrwalają technikę tkactwa podstawowego,
 • uczą się obserwować otoczenie i utrwalać wrażenie,
 • rozwijają swoją kreatywność bawiąc się kolorem,
 • wykonują rysunki, obrazy, kartki okolicznościowe oraz przedmioty dekoracyjne i użytkowe,
 • ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową wyklejaniem, wydzieraniem, posługując się kredkami, usprawniają motorykę małą.

Najcenniejsze jest to, że w pracowni uczestnicy wykonują swoje własne dzieła artystyczne wybierając indywidualnie temat pracy i technikę plastyczną dostosowaną do własnej wyobraźni i wrażliwości. Nabywają wiele umiejętności przydatnych w życiu codziennym jak również podstawy związane z wykonaniem pracy zawodowej. Poprzez wspólną pracę starają się tworzyć atmosferę przyjaźni i radości. Pracownia organizuje kiermasze, wystawy i plenery. Uczestnicy biorą udział w konkursach plastycznych i życiu kulturalnym miasta wychodząc na wystawy artystyczne do instytucji kultury, galerii i muzeum.

Pracownia Gospodarstwa Domowego

instruktor terapii zajęciowej: Bogumiła Harbuz

Pracownia realizuje zadania mające na celu zwiększenie samodzielności i zaradności w życiu codziennym oraz przygotowujące do pracy. Zadaniem prowadzonych zajęć jest utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych uczestników, nauka przygotowania posiłku, estetycznego podania i kultury jego spożywania.

W ramach zajęć uczestnicy:

 • uczą się obsługi sprzętu AGD takich jak piec gazowy, piec elektryczny, zmywarka, czajnik bezprzewodowy, robot kuchenny, maszynka do rozdrabniania warzyw oraz prawidłowego użytkowania lodówki,
 • poznają różne artykuły spożywcze oraz zasady ich obróbki,
 • nakrywają do stołu ją, podają, sprzątają po posiłku,
 • uczą się planować jadłospis oraz dokonywać zakupów artykułów i produktów spożywczych,
 • uczą się zwracania szczególnej uwagi na dbanie o własne bezpieczeństwo oraz przestrzeganie ogólnych zasad higieny.

W zajęciach pracowni biorą udział wszyscy uczestnicy. Skład grupy to trzy osoby pracujące w niej przez cały rok i trzy osoby pracujące w poszczególnych miesiącach według wcześniej ustalonego harmonogramu. Praca w tej pracowni ma szczególny charakter, gdyż cel musi być zrealizowany tego samego dnia, w wyznaczonym momencie – co wymaga przystosowywania się do realiów czasowych. Uczestnicy nabywają nowe umiejętności często proponując przyrządzenie potraw według własnych przepisów. Pracownia stara się kształcić podstawowe umiejętności praktyczne przygotowując potrawy proste i tanie, a zatem przydatne w codziennym życiu.

Pracownia Rękodzieła Artystycznego

instruktor terapii zajęciowej: Iwona Toczek

Pracownia rozwija manualnie, kształtuje cierpliwość oraz rozwija wyobraźnię i zainteresowania.

W pracowni uczestnicy:

 • zajmują się szyciem ręcznym i maszynowym, haftowaniem, wyszywaniem różnymi ściegami,
 • poznają techniki rękodzielnicze i tworzą prace okolicznościowe: kartki, stroiki,
 • wykonują różnymi technikami przedmioty dekoracyjne i biżuterię,
 • poznają tajniki kroju, podszywania i skracania odzieży, uczą się podstawowych ściegów i przyszywania guzików,
 • wykonują kostiumy do przedstawień teatralnych oraz doskonalą posługiwanie się żelazkiem,

Wykonywane w pracowni czynności mają na celu poprawę samodzielności i zaradności uczestników w życiu codziennym. Wytworzone w ramach terapii przedmioty są prezentowane na wystawach oraz sprzedawane podczas kiermaszu, których pracownia jest współorganizatorem.

Pracownia Teatralno-Artystyczna

instruktor terapii zajęciowej: Katarzyna Tulik

„Teatr to aktywna refleksja człowieka nad samym sobą”. (Novalis)

Pracownia rozwija zainteresowania teatrem, muzyką, filmem, tańcem oraz prowadzi zajęcia teatralne połączone z rewalidacją, relaksacją, muzykoterapią i logopedią.

W pracowni uczestnicy:

 • rozwijają swoje talenty, szukają siebie, uczą się radzenia ze stresem i innymi negatywnymi emocjami oraz doskonalą również czynności związane z życiem we współczesnym świecie,
 • rozwijają zdolności pracy zespołowej i umiejętności wyrażania ekspresji,
 • ćwiczą dykcję, doskonalą pamięć, wymowę, wzbogacają słownictwo,
 • uczą się eliminowania nieśmiałości, wzmacniają poczucie własnej wartości,
 • opracowują spektakle jasełkowe, komediowe, patriotyczne i okolicznościowe, które prezentowane są na imprezach integracyjnych i różnego rodzaju ogólnopolskich festiwalach teatralnych.

W ramach pracowni działa grupa teatralna „Przyjaciele” mająca na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień m.in. podczas Krakowskich Spotkań Artystycznych GAUDIUM, Festiwalu w Podolanach, Festiwalu „Śpiewaj z nami” w Tarnowie, Festiwalu w Nowym Sączu.

Pracownia Teatralno-Artystyczna to nie tylko miejsce skłaniające do refleksji i przemyśleń. To także miejsce pełne zabawy, uśmiechu i relaksu wypełnione różnego rodzaju grami i zabawami.

Pracownia Komputerowo-Internetowa

instruktor terapii zajęciowej: Agnieszka Duda

W dzisiejszym świecie umiejętność obsługi komputera jest tak oczywista jak umiejętność czytania i pisania. Już nie jest to dodatkowy atut, ale niezbędna potrzeba czasu, w którym przyszło nam żyć. Znajomość obsługi komputera staje się dla ludzi niepełnosprawnych niejednokrotnie jedynym oknem na świat. Komputer pozwala także na dorównanie w wielu dziedzinach życia ludziom zdrowym.

W pracowni uczestnicy:

 • wykonują prace wykorzystując do nich komputer z odpowiednim oprogramowaniem,
 • w zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania angażowani są w wykonywanie zadań przy wykorzystaniu programu tekstowego Word (pisanie różnych pism, samodzielnego redagowania tekstów do biuletynu WTZ, podziękowań, zaproszeń, folderów, kartek okolicznościowych) oraz programu graficznego Power Paint, CorelDraw.
 • realizują zadania z wykorzystaniem internetu
 • uczą się obsługi i wykorzystują w pracy urządzenia poligraficzne i biurowe: gilotyny, bindownice, drukarki i kserokopiarki, laminator, zgrzewarki,
 • usprawniają umiejętność obsługi aparatów cyfrowych, wykonywania amatorskich zdjęć oraz ich obróbki. Prowadzą dokumentację fotograficzną wydarzeń.

Praca w pracowni komputerowej pozwala na rozwój wyobraźni i ekspresji twórczej, kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową i rozwija procesy myślowe.

Pracownia Techniczno-Ogrodnicza i Drewna

instruktor terapii zajęciowej: Janusz Madura

Pracownia zapoznaje uczestników z technikami obróbki drewna, posługiwaniem się różnymi narzędziami, urządzeniami oraz zajmuje się utrzymaniem porządku wokół budynku i ogrodzie.

Pracownia realizuje zadania z zakresu:

 • praktycznego poznawania materiałów i narzędzi,
 • nabywania umiejętności bezpiecznego, zgodnego z ich przeznaczeniem korzystania z elektronarzędzi, przestrzegania regulaminu i przepisów BHP,
 • poznawania podstawowych technik obróbki drewna m.in. wyrzynanie, przecinanie, struganie, profilowanie, szlifowanie, wiercenie, wykańczanie powierzchni przez lakierowanie, obrabianie wąskich płaszczyzn w elementach płytowych i właściwy sposób ich łączenia,
 • nauki wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, ram obrazowych, mebli,
 • wykonywania czynności porządkowych i ogrodniczych: zamiatania, grabienia liści, odśnieżania, koszenia trawy, plewienia itp.
 • dokonywania drobnych napraw i konserwacji w obrębie WTZ i nie tylko.

Pracownia Umiejętności Społecznych i Aktywizacji Zawodowej

instruktor terapii zajęciowej: Magdalena Szydłowska

Celem działania pracowni jest rozwijanie zaradności życiowej i samodzielności, zachęcanie do integracji społecznej oraz wyrabianie postawy niezbędnej do przyjęcia roli aktywnego obywatela i przyszłego pracownika.

W ramach terapii realizowane są działania:

 • kształtowanie obowiązkowości, systematyczności, dokładności, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz właściwego stosunku do pracy,
 • rozwijanie samokontroli w zakresie wykonywanych czynności
 • nabywanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych,
 • zaznajomienie się z podstawowymi prawami, w tym prawami osób niepełnosprawnych, pogłębianie świadomości obywatelskiej,
 • korzystanie z instytucji użyteczności publicznej takich jak: urzędy, biblioteka, teatr itp.
 • wdrażanie do przestrzegania norm życia społecznego w różnych sytuacjach i miejscach,
 • kształtowanie orientacji w terenie, nauka korzystania z komunikacji miejskiej,
 • poznanie pożytecznych i wartościowych form spędzania czasu wolnego,
 • tworzenie nawyków prozdrowotnych (poznawanie zasad zachowania się w czasie choroby, wizyty u lekarza, podstawowych zasad pierwszej pomocy, promowanie zdrowego stylu życia),

Według Programu Aktywizacji Zawodowej WTZ uczestnicy na najwyższym poziomie rehabilitacji włączeni są w dodatkowe zadania:

 • nabywanie kompetencji potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego oraz umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy (wyszukiwanie ofert pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja),
 • korzystanie z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
 • wyjścia do firm usługowych, zakładów pracy oraz instytucji rynku pracy.

Terapia psychologiczna

psycholog: Natalia Grębosz

Terapia psychologiczna opiera się na diagnozie intelektualnego, emocjonalnego i społecznego funkcjonowania każdego uczestnika. Prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Podczas terapii indywidualnej uczestnicy usprawniają funkcjonowanie poznawcze (procesy pamięci, percepcji, uwagi) oraz emocjonalne w oparciu o realizację indywidualnego programu terapii. W trakcie terapii grupowej osoby niepełnosprawne uczą się współpracy grupowej, koleżeństwa, wzajemnego porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podejmowania decyzji, poszerzają wiedzę o świecie. W ramach terapii prowadzone są także zajęcia relaksacyjne niwelujące napięcie nerwowe oraz zajęcia z biblioterapii mające na celu aktywizacje umysłową, poprawę samoakceptacji, nastroju, są źródłem wiedzy o świecie.

Psycholog prowadzi również indywidualne rozmowy z uczestnikami, którzy mają potrzebę zwierzenia się, nie radzą sobie z różnymi problemami, potrzebują wsparcia, znajdują się w kryzysie. Każdy problem, z którym zwraca się uczestnik jest ważny. Ponadto pomaga w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych na terenie Warsztatu, współpracuje z rodziną, opiekunami osób niepełnosprawnych, od których uzyskuje informacje zwrotne, udziela wskazówek dotyczących terapii uczestnika, informuje o postępach.

Rehabilitacja ruchowa

Fizjoterapeuta: Edyta Dolasińska

Zajęcia rehabilitacyjne mają na celu poprawę i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej czyli sprawności, wytrzymałości i wydolności organizmu.

Uczestnicy korzystają z:

 • ćwiczeń w sali rehabilitacyjnej z zakresu kinezyterapii z wykorzystaniem sprzętu i przyborów m.in. UGUL, atlas, bieżnia, orbitrek, cykloergometr, ławeczka, twister, steper,
 • fizykoterapii i masażu,
 • Ceragemu i maty rozgrzewającej,
 • zajęć na basenie,
 • aerobiku.

Prowadzony jest trening sportowy pod kątem uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy startują w olimpiadach, spartakiadach i rozgrywkach sportowych. Wchodzą w skład Klubu OLIMPIA TARNÓW działającego w ramach ruchu Olimpiad Specjalnych startując w dyscyplinach: lekkoatletyka, tenis stołowy, Bocce, pływanie.

W Warsztacie prowadzona jest rekreacja ruchowa kształtująca potrzebę aktywnego wypoczynku m.in. tenis stołowy, piłkarzyki, bocce, kręgle, spacery, Nordic Walking.

Galeria

Tags: dzieci Warsztaty Terapi Zajęciowej WTZ dorośli Rehabilitacja ruchowa terapia psychologiczna umiejętności społeczne obsługa komputera

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random