OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

PSONI włącz . Opublikowano w OPIEKA WYTCHNIENIOWA

W roku 2023 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem realizacji zadania jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej mogą polegać na :
- Poprawie funkcjonowania w życiu społecznym członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością
- Odciążenie od codziennych obowiązków
- Umożliwienie odpoczynku i rekreacji
- Poprawa kondycji psychofizycznej i zdrowotnej

W godzinach realizacji usług opieki wytchnienionej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Ze wsparcia mogą korzystać:
- Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednio opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową może być osoba wskazana przez opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że spełnia przynajmniej jeden z wymogów:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową nie może być:
- opiekun prawny,
- osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
- Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”- edycja 2023
- Oświadczenie uczestnika programu
- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
- Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM
- Klauzura informacyjna MRiPS zał.
- Podpisanych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO


Komplet dokumentów należy złożyć w:

PSONI Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

tel. 14 626-84-89

Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

Do pobrania

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random