Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

Walne Zebranie Sprawozdawcze

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W dniu 24.05.2024 r. w siedzibie PSONI w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące działalność Koła za rok 2023.

Przewodniczący Zarządu Koła, Pan Jan Szopa przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewelina Michalik sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej.

W wyniku dyskusji, sprawozdania oraz plan pracy Koła na kolejny 2024 rok przyjęte zostały jednogłośnie, co świadczy o właściwie nakreślanych i realizowanych kierunkach oraz obszarach działalności Koła.

Nastąpiło zamknięcie obrad i zaproszenie wszystkich do poczęstunku i wspólnych rozmów. Władzom Koła życzymy sukcesów i wytrwałości w społecznej służbie na rzecz i dla dobra innych oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym w kolejnym roku.


Bieg – Biegnij z PSONI w DobroDzień’24

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności


Zapraszamy do wzięcia udziału w Biegu inaugurujący coroczne wydarzenie „DobroDień’24” oraz 50-o lecie działalności PSONI – Koło w Tarnowie. Celem biegu jest Integracja osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością, pokonywanie słabości i ograniczeń oraz budowanie i wzmacnianie więzi międzyludzkich.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 1020 czerwca 2024 roku.

Poniżej znajdują się również dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed wypełniem formularza zgłoszeniowego, tj:

- Regulamin Biegu,
- Klauzula RODO,
- Oświadczenia

Zawodnicy przed rozpoczęciem biegu będą proszeni o podpisanie Oświadczeń i Klauzuli RODO w formie papierowej dostępnych u Organizatora Biegu.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWTY


Do pobrania

 • Regulamin Biegu
  (Regulamin Biegu)
 • Klauzula informacyjna RODO
  (Klauzula informacyjna RODO)
 • Oświadczenia
  (Oświadczenia)


 • "Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

  PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

  W roku 2024 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Celem realizacji zadania jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne.

  Świadczenie usług opieki wytchnieniowej mogą polegać na :
  - Poprawie funkcjonowania w życiu społecznym członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością
  - Odciążenie od codziennych obowiązków
  - Umożliwienie odpoczynku i rekreacji
  - Poprawa kondycji psychofizycznej i zdrowotnej

  W godzinach realizacji usług opieki wytchnienionej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

  Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  - dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  - osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  *orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  *orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

  – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową może być osoba wskazana przez opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

  Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową nie może być:
  - opiekun prawny,
  - osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

  Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
  - Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024
  - Klauzura informacyjna RODO MRiPS
  - Klauzura informacyjna RODO PSONI


  Komplet dokumentów należy złożyć w:

  PSONI Koło w Tarnowie

  ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

  tel. 14 626-84-89

  Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

  Do pobrania

 • Karta zgłoszenia
  (Karta zgłoszenia)
 • Klauzula informacyjna RODO-PSONI Tarnów
  (Klauzula informacyjna RODO-PSONI Tarnów)
 • Klauzula RODO-MRiPS.
  (Klauzula RODO-MRiPS.)
 • Zabawa karnawałowa - Aktywny senior z PSONI

  PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

  Dnia 28 stycznia 2024r. została zorganizowana integracyjna zabawa karnawałowa dla seniorów – beneficjentów projektu oraz osób z niepełnosprawnościami. Zabawa prowadzona przez wodzireja była okazją do wspólnego świętowania oraz stworzyła możliwość poznania się i spędzenia wspólnie czasu podczas dobrej zabawy. Uroczystość przyczyniła się do integracji seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz była okazją do przełamywania barier i zachętą seniorów do wolontariatu.

  Województwo Małopolskie Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

  Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random