Biuro Obsługi Placówek - PSONI - Koło w Tarnowie

Regulamin Biura Obsługi Placówek

włącz . Opublikowano w Biuro Obsługi Placówek.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 17 z dnia 28 listopada 11

REGULAMIN
BIURA OBSŁUGI PLACÓWEK
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
– Koło w Tarnowie

§ 1

 1. Biuro Obsługi Placówek PSOUU – Koło w Tarnowie zwane dalej „Biurem” jest wydzielonym w strukturze organizacyjnej Koła zespołem pracowników do realizacji zadań administracyjno – biurowych w tym obsługi prowadzonych przez Koło placówek.
 2. Powołane zostało na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Uchwały Zarządu Głównego Nr 73 z dnia 24 stycznia 2003 roku oraz Uchwały Zarządu Koła Nr 16 z dnia 28 listopada 2011 r.
 3. Zarząd Główny wyraża zgodę na powstanie Biura i zatwierdza jego skład i strukturę.
 4. Siedzibą Biura jest siedziba Koła Tarnów, ul. Ostrogskich 5b.
 5. Biuro realizuje ponadto inne niezbędne zadania wynikające z misji i celów Stowarzyszenia

§ 2

 1. Zadania Biura:
  • Obsługa księgowo-rachunkowa
  • Obsługa administracyjno – biurowa
  • Organizacja działalności gospodarczo – materiałowej, zaopatrzenia i transportu
  • Koordynacja działań Placówek w zakresie:
   • tworzenia warunków prawidłowej gospodarki i dyscypliny finansowej placówek
   • przestrzeganie dyscypliny pracy i warunków BHP
   • gospodarowanie ruchomym i nieruchomym majątkiem
  • Zapobieganie o środki finansowe i materialne na działalność placówek
  • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Koła.
 2. Szczegółowe zadania BOP określa załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 3. Schemat organizacyjny Biura stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Określona w schemacie obsada etatowa może być zwiększona proporcjonalnie do potrzeb wynikających z przyjętych do realizacji programów i posiadanych środków finansowych przez PSOUU – Koło w Tarnowie.

§ 3

 1. Pracą Biura kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Koła ,po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego PSOUU.
 2. Dyrektor Biura realizuje zakres obowiązków i podległości służbowej opracowany przez Zarząd Główny, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu ,
 3. Funkcja Dyrektor Biura ograniczona jest wyłącznie do bieżących zadań związanych z obsługą placówek o których mowa w § 2
 4. Dyrektor Biura jest bezpośrednim przełożonym pracowników wchodzących w skład Biura w zakresie realizacji zadań wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Kierownicy placówek Koła pod względem merytorycznym działalności placówek podlegają bezpośrednio Zarządowi Koła.
 6. Dyrektor Biura ściśle wykonuje ustalenia Zarządu , jako podmiotu prowadzącego placówki we wszystkich sprawach leżących w kompetencjach Zarządu, w szczególności w sprawach:
  • ustalonej przez Zarząd Koła polityki kadrowej i płacowej;
  • bieżące funkcjonowanie placówek;
  • inicjowanie tworzenia nowych form lub likwidacji istniejących ( w celu uzyskania aprobaty Zarządu Koła).

§ 4

Koszty funkcjonowania biura odnosi się kluczem procentowym uchwalonym przez Zarząd Koła , do kosztów danej placówki prowadzonej przez Koło.

§ 5

Zmiana niniejszego Regulaminu może być dokonana w drodze aneksu przez Zarząd Główny, jeżeli wystąpią uzasadnione powody.

Regulamin wchodzi w życie z dniem wyrażenia zgody przez Zarząd Główny PSOUU na powstanie Biura Obsługi Placówek oraz zatwierdzenia jego składu i struktury.

Tags: Biuro Obsługi Placówek BOP

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random