Program ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

włącz . Opublikowano w ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI .

W roku 2023 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem realizacji zadania jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego mogą polegać na wsparciu w: - wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca
-załatwianiu przez uczestnika programu spraw urzędowych
- korzystaniu przez uczestnika programu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej - w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej (a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej). Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Ze wsparcia mogą korzystać:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że spełnia przynajmniej jeden z wymogów:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16-ego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
- Zaświadczenie o niekaralności,
- Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
- Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

Asystentem nie może być:
- członek rodziny (na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).
- opiekun prawny,
- osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2023
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności
- oświadczenia o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
- podpisanych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO


Komplet dokumentów należy złożyć w:

PSONI Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

Tel. 14 626-84-89

Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

Do pobrania

Tags: projekty Województwo Małopolskie

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random