„Razem do rozwoju i samodzielności”

PSONI włącz . Opublikowano w Remont, modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń socjalnych i terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszczących się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b

Priorytetowym celem projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Tarnowie jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością, poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.


Projekt dofinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”


Termin realizacji : 1 kwiecień 2023 r. – 31 marzec 2025 r.

Rozpoczął się pierwszy okres trwania projektu od 01.04.2023 do 31.03.2024 roku. W projekcie bierze udział 20 beneficjentów. Dla każdego uczestnika opracowano (Indywidualny Plan Działania) IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: Indywidualne zajęcia terapeutyczne, w tym rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna, logopedyczna oraz pedagogiczna mające na celu zwiększenie samodzielności i aktywności i społecznej. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w sposób ciągły, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), według ustalonego harmonogramu. Zajęcia terapeutyczne będą prowadzone w placówce na ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów.


Harmonogram realizacji projektu


Wysokość dofinansowania w pierwszym okresie finansowania projektu w terminie 01.04.2023 do 31.03.2024 wynosi: 203 919,55 zł.

Wysokość dofinansowania w całym okresie finansowania projektu w terminie 01.04.2023 do 31.03.2025 wynosi: 407 839,10 zł.„Razem do rozwoju i samodzielności”

PSONI włącz . Opublikowano w Remont, modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń socjalnych i terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszczących się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b

Celem projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie jest poprawa jakości życia 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej, poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.


Projekt dofinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”


Termin realizacji : 1 kwiecień 2023 r. – 31 marzec 2025 r.


Warunki uczestnictwa w projekcie:

• wiek do 18 r.ż.

• posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności

• zamieszkanie w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim

• złożenie deklaracji udziału w projekcie

• złożenie formularza zgłoszeniowego

• uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie

W projekcie weźmie udział 20 beneficjentów. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany (Indywidualny Plan Działania) IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Indywidualne zajęcia terapeutyczne, w tym rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna , logopedyczna oraz pedagogiczna mające na celu zwiększenie samodzielności i aktywności i społecznej. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w sposób ciągły, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), według ustalonego harmonogramu. Zajęcia terapeutyczne będą prowadzone w placówce przy ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów.

„Razem do rozwoju i samodzielności”

PSONI włącz . Opublikowano w Remont, modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń socjalnych i terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszczących się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Razem do rozwoju i samodzielności”

Zapraszamy do udziału w projekcie dzieci i młodzież do 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną bądź zaburzeniami wieku rozwojowego , które:

• posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

• mieszkają w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim

• nie korzystają z zajęć terapeutycznych finansowanych ze środków pochodzących z PFRON

Oferujemy indywidualne zajęcia terapeutyczne z logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz fizjoterapeutą celem zwiększenia samodzielności i aktywności społecznej.
Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku między godzinami 8.00 a 18.00 według ustalonego harmonogramu.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą miały dzieci i młodzież dotychczas niekorzystające z zajęć psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych i rehabilitacji ruchowej w ramach projektów finansowanych przez PFRON.
Nabór na pozostałe wolne miejsca będzie odbywać się wg kolejności zgłoszeń po spełnieniu pozostałych wymagań.

Czas trwania projektu 01.04.2023 - 31.03.2025

Miejsce realizacji: ul. Zbylitowska 9a, 33-101 Tarnów

Szczegółowe informacje pod numerem 513 422 001


Do pobrania

  • Regulamin projektu
    (Regulamin projektu pt. „Razem do rozwoju i samodzielnościi”)
  • PEFRON Projekt współfinansowany przez PFRON
    w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem"

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random